انرژی گرمایی مواد و حرکات آنها

۳۰۰ تومان

اندام های حسی

۳۰۰ تومان

انتخاب مصنوعی

۳۰۰ تومان

امواج الکترومغناطیس

۴۰۰ تومان

اکسیژن

۳۰۰ تومان

اتم

۳۰۰ تومان

افتادگی شانه و حرکات اصلاحی ان

۳۰۰ تومان

اعمال ارادی و غیر ارادی بدن

۲۰۰ تومان
0