آشنایی با رشته زیست شناسی

۷۵۰ تومان

آشنایی با شغل دندان پزشکی

۵۰۰ تومان

آشنایی با رشته جراحی مغز و اعصاب

۵۰۰ تومان

آشنایی با شغل آهنگسازی

۵۰۰ تومان

بروشور شغلی رشته برق

۵۰۰ تومان

آشنایی با مهندسی برق

۷۰۰ تومان

آشنایی با رشته هوا و فضا

۹۰۰ تومان

آشنایی با شغل وکالت

۵۰۰ تومان

آشنایی با مهندسی معدن و کاردانی معادن

۱۰۰۰ تومان

آشنایی با مهندسی کامپیوتر

۴۰۰ تومان
0