کاربرد کامپیوتر

۴۰۰ تومان

مزایا و معایب اینترنت

۳۰۰ تومان

رایانش ابری

۵۰۰ تومان

اینترنت

۵۰۰ تومان

اعتماد به رسانه و اینترنت

۷۰۰ تومان

ارگونومی میز کامپیوتر

۲۰۰ تومان

بررسی مشاغل مختلف و رایانه های مورد نیاز برای هر یک

۵۰۰ تومان

آشنایی با مهندسی کامپیوتر

۴۰۰ تومان

آشنایی با کارشناسی کامپیوتر

۵۰۰ تومان

ارگونومی ماوس

۳۰۰ تومان
0