انتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی

۵۰۰ تومان

انتخاب رشته دبیرستان

۷۰۰ تومان

آشنایی با رشته جراحی مغز و اعصاب

۵۰۰ تومان

آشنایی با مهندسی برق

۷۰۰ تومان

آشنایی با رشته هوا و فضا

۹۰۰ تومان

آشنایی با مهندسی کامپیوتر

۴۰۰ تومان

آشنایی با رشته علوم تربیتی

۴۰۰ تومان

آشنایی با رشته روانشناسی

۵۰۰ تومان

آشنایی با رشته مکانیک

۶۰۰ تومان

آشنایی با رشته کارشناسی معماری

۴۰۰ تومان
0